PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:…/KH-THCS

V/v tổ chức các hoạt động kỉ niệm

 Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

                 Lương Phong, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2082- 20/11/2019)

 

Căn cứ vào công văn số 1197/SGDĐT-VP ngày 30/10/2019 của Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Căn cứ vào KH số 709/KH-PGD&ĐT Hiệp Hòa ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt nam( 20/11/1982- 20/11/2019)

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

I-MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

-Phát động thi đua dạy tốt học tốt lập nhiều thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

-Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, TDTT dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo ra không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi mang nhiều ý nghĩa dâng lên các thày cô giáo nhân ngày 20/11/2019.

II-NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày giáo Việt Nam 20/11/2019 gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua của ngành như “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”..., nhằm khơi dậy niềm tự hào về nghề dạy học và trọng trách vinh quang của sự nghiệp “trồng người”; đồng thời nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của mỗi nhà giáo, thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2019-2020.

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với nội dung hình thức phong phú, đa dạng: Tổ chức các hoạt động chuyên môn “Hội giảng, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp dạy học, về bồi dưỡng học sinh giỏi, báo cáo chuyên đề, làm đồ dùng dạy học...”; tổ chức gặp mặt, tuyên dương nhà giáo tiêu biểu đang trực tiếp giảng dạy đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, có nhiều đóng ghóp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương...

          Phát động phong trào thi đua tiết học tốt, ngày học tốt, tháng học tốt, thi đua trang trí lớp học , làm báo tường, tập san... chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

          Tích cực viết tin bài phản ánh các hoạt động tại nhà trường và đăng trên Website của trường, của Phòng, của Sở GD&ĐT.

3. Tăng cường kỉ cương, nề nếp trường lớp học, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sư phạm lành mạnh. Nghiêm chình chấp hành quy chế làm việc, quy chế công sở, bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

4.Phối hợp với công đoàn dành mọi nguồn lực, chăm lo, động viên khuyến khích về vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên, nhân viên; tổ chức gặp mặt tôn vinh các thế hệ nhà giáo nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

5.Làm tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, UBND xã Lương Phong tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 trang trọng, thể hiện sự quan tâm, tôn vinh ngành giáo dục.

III-GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.Đối với Ban giám hiệu: xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, triển khai kế hoạch tới các bộ phận trong đơn vị, tham mưa với Đảng ủy, UBND xã Lương Phong tổ chức gặp mặt các thày cô giáo đã nghỉ hưu tại địa phương và các thày cô đang công tác tại đơn vị nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

2.Đối với Công đoàn, các tổ chuyên môn: Xây dựng kế hoạch chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam gắn với hoạt động dạy và học trong Nhà trường, động viên, khích lệ các thày cô giáo đăng ký hội giảng, sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng giờ dạy, đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT vào giảng dạy đạt hiệu quả cao. Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong việc tạo mọi điều kiện về vật chất để động viên các thày cô giáo.

3.Đối với Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh: Xây dựng kế hoạch tỏ chức chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 với các nội dung cụ thể như: Phát động hoa điểm tốt, giờ học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt...

Thi trang trí lớp học thân thiện, học sinh tích cực; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, mít tinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam vào đúng ngày thứ 4( 20/11/2019).

Tổ chức thi đua giữa các lớp gắn với các hoạt động hoc tập nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh sau những giờ học căng thẳng, đồng thời giáo dục ý thức uống nước nhớ nguồn, biết ơn thày cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:                                                                                     - PGD&ĐT (b/c);

- UBND xã Lương Phong (b/c);

- Các tổ chức Công đoàn, ĐTN,ĐTNTP

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hanh